કેલિફોર્નિયામાં બેઠક(પુસ્તક પરબ)ઉપક્રમે સન્માન સમારોહ યોજાયો..

કેલિફોર્નિયામાં બેઠક(પુસ્તક પરબ)ઉપક્રમે સન્માન સમારોહ યોજાયો..

- in USA STORY
1232
Comments Off on કેલિફોર્નિયામાં બેઠક(પુસ્તક પરબ)ઉપક્રમે સન્માન સમારોહ યોજાયો..
પુસ્તક પરબ

ભારતમાં તથા વિદેશની ભૂમિ પર પુસ્તક ‘પરબ’ની સાહિત્ય વિસ્તારની વિશેષ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ગુજરાતી સમુદાયને સાહિત્ય સાથે જોડી રાખનાર શ્રી પ્રતાપભાઈ પંડ્યાના માર્ગદર્શન હેઠળ કેલિફોર્નિયામાં યોજાયેલ સન્માન સમારોહમાં શ્રી પ્રતાપભાઈ પંડ્યા સાથે અન્ય મહાનભાવોએ સમારોહમાં શિરકત કરી તે વેળાની યાદગાર પળોને વાચા આપતી તસવીરોમાં હળવી પળો સાથે સમારોહને માણતા અન્ય આમંત્રિત મહેમાનો..

Facebook Comments

You may also like

Feelings Sponsorship Profile 2019